Evaluering og
opfølgningsplan


Til lærere, forældre og alle med tilknytning til Køge Private Realskole

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

 

Evaluering

Hver måned modtager eleverne en evaluering af elevernes arbejde i timerne, afleveringerne og udbyttet af skolegangen gennem skolens månedsrapport i alle fag. Månedsrapporten udvides for 8. klasse i marts og april måned og vil indeholde vurderinger af de forskellige aspekter af uddannelsesparathed hos den enkelte elev.

Forældresamarbejde og undervisningens tilrettelæggelse er efter behov oppe til dialog, hver måned til forældrekonsultationerne, der omhandler alle fag.

 

Fremadrettede tiltag

Udvidelse af Køge Private Realskole
Vi udvider med fire nye klasser i indskolingen fra 0. klasse og til med 3. klasse. Desuden sættes klassekvotienten ned til 20 elever i indskolingen. På KPR’s hovedmatrikel vil der, trods udvidelsen med 4 klasser, være 100 elever færre i bygningen, da udskolingen flyttes over i bygningen Ølby Center 6. De flotte nyindrettede lokaler vil stå klar til skoleåret 2017-18

KPR vil gå fra systemet Lectio til andet system i skoleåret 17-18
Dette er under udvikling.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 

Evaluering

Lukning af gymnasiet juni 2016 og ny skoleleder Lars Bonde indtrådt september 2016

har sat gang i en udvikling omhandlende:

-højere kommunikationsniveau mellem skole/ledelse og forældre.

-tydeligere regler, procedure og konsekvens.

-udvikling af C-klassekonceptet.

-overvejelser omkring udvidelse af KPR og flytning af udskolingen, som har medført lukning af 10. klassetrin.

 

Vurdering af undervisning og curriculum 2016-17 samt tiltag i proces for skoleåret 2017-18:

De humanistiske og naturvidenskabelige skolefag
Fagenes store fokus på ny eksamensform og projektforløb, har styrket det tværfaglige og er stadig i proces.

Udskolingen 2017-18 vil styrkes i det tværfaglige sigte i kraft af de nye lokaler, som visuelt og arkitektonisk fremmer kommunikationen.

Matematik
Ny ansættelse af matematiklærer og udviklingen omkring C-klassernes pensum og differentierede undervisning har voldt startvanskeligheder og medført nyt lærersamarbejde, som vil etablere tydelig skriftlighed omkring didaktik og de faglige mål.

Praktisk musiske fag
Faget musik har endelig fået plads i afgangsklasserne og det med tanken på, at musik er vægtet højt af ministeriet, som et gymnasial afgangsfag, og derfor også er et stort fag på Køge Private Realskole. Billedkunst og musik arbejder med at udvikle ny didaktik og indføre dobbelttimer til næste skoleår. KPR’s hjemkundskabs gode samarbejde med Campus Køge fortsættes til næste år.

Sprogforståelse
Faget har i år udviklet undervisningsmateriale, og et klarere samarbejde med danskfaget er forestående og vil være integreret fra skoleåret 2017-18

Fransk
Fransk er i år udvidet til to klasser på 6. klassetrin.

Skak
Igen i år med de gode resultater vores skakhold har haft, såvel i undervisningen som til konkurrencer, har vi valgt at fortsætte med skak fra 2. klassetrin.

Sprogfærdighed i Maternelle
Maternelle undervisningen barslede sidste år med det nye indlæringsfokus på læsning gennem musik. Et spændende samarbejde mellem musiklærer Inken Bischoff og dansklærer Salima Benali.

Computer science
Skolens nye fag har fundet sin form, hvorfra rigtig mange ideer kan udvikles. Et fag som vil udvides med tiden. En 3D printer er indkøbt og giver mange ideer til tværfaglige projekter.

Kinesisk
KPR’s dannelsesrejse for 9. klasse til Kina var igen i år præget af nye tiltag, som tilførte et tydeligere fagligt sigte. Referat af turen ses på KPR’s hjemmeside. Viceskoleleder Laura Holdorf repræsenterede KPR til Verdenskonferencen K-12. 1st Annual Conference of Global K-12 Education Research Association Beijing – Tianjin – Heibei K-12 International Forum igen for andet år i træk. En stor konference med emnet ”How to cultivate litterate students into a global context”.

Idræt
Det eksamensrettede skolefag idræt fik sidste år nye og bedre vilkår i form af et markant styrket fagteam, bedre lokaliteter og flere lektioner i afgangsklassen.

Opfølgningen vil være at udvide formen til 7. klasse og opefter.

Lejrskole og studieture
Lejrture i indskolingen vil ikke længere indeholde overnatning. Vores mange studieture fra 3. klasse til 9. klasse finjusteres hvert år i fagkombinationen, udflugtsmål og forberedelse.

Pædagogisk weekend
På sidste års pædagogiske weekend arbejdede vi sammen med oplægsholder og igangsætter er Peter Rasmussen fra Fonden for Entreprenørskab omkring ”progressionsmodellen”, der kan bruges i alle fag, selv svømning. Studieplanerne er der, hvor progressionsmodellen først skal udfoldes.

Dette års pædagogiske weekend vil i år omfatte alt personale på PKR og emnet er ”Påvirkningskraft” Hvordan bruges rum, kropssprog og grafisk facilitering til at øge udbyttet af undervisning og møder.

Kommende evaluering
Køge Private Realskoles udvidelse og ny logistik med to matrikler er næste skoleårs udfordring og igangsætter til entreprenante løsninger.

Gennem en udfoldning og afprøvning af C-sporets koncept afrundes og beskrives C-spores potentiale og definition. Ledet af afdelingsleder for C-sporet Anne Ibsen i samarbejde med Mercuri Urval.

Vi forventer en inspirerende tid, hvor Køge Private Realskoles kerneydelse er i centrum.

Næste evaluering kommer til januar 2018

 

Ledelsen på Køge Private Realskole

UMV