Evaluering og
opfølgningsplan


Evaluering

I overensstemmelse med lovkrav og skolens værdier evalueres undervisningen på Køge Private Realskole (KPR) for at sikre, at eleven udvikler sig bedst mulig socialt og fagligt.

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 

Evaluering af skolens samlede undervisning:

Hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner i de enkelte fag og fagområder drøftes løbende af ledelsen.

Matematik

En tredje niveaudeling i matematik for 7. klasse har været et godt tiltag og vil fortsætte

Vi har vurderet, at en styrkelse af teamsamarbejdet er nødvendigt, og skolen har derfor følgende opfølgningsplan:

Platformen Office 365 implementeres og lærerne efteruddannes i funktionen Microsoft Teams, der påbegyndes skoleåret 2018-19

Lærerne er tildelt en bærbar computer til låns, for bedre at kunne bruge IT og Office 365 i deres undervisning.

 

Idræt


Det eksamensrettede skolefag idræt fik sidste år nye og bedre vilkår i form af et markant styrket fagteam, bedre lokaliteter og flere lektioner i afgangsklassen.

I dette skoleår er formen udvidet til også at gælde 6. og 7. klassetrin.

Lejrskole, studieture og ”Åben skole”

Vores mange faglige studieture fra 3. klasse til 9. klasse finjusteres hvert år i fagkombinationen, udflugtsmål og forberedelse.
KPR’s dannelsesrejse for 9. klasse til Kina var igen i år præget af nye tiltag med et virksomhedsbesøg på Kopenhagen Fur.

UUV

Projekt ”åben skole på KPR” er et udsyn på det omkringliggende samfund, hvor forældre, UUV og Campus Køge er bindeleddet. Til ”Åben Skole” introduceres eleverne for en lang række erhverv gennem forskellige foredrag.  Emnet er uddannelsesvejledning og karriere valg og er en del af 8. klassernes portfolio.

 

Pædagogisk samarbejde

KPR har afholdt en pædagogisk uge inden skolestart. Pædagogisk arbejde i fagteams med oplæg af Per Fibæk Lauersen omkring dialog og dannelse.

Dette års pædagogisk weekend var for lærerne en udvidelse af det interne pædagogiske arbejde på begyndt i uge 32 med oplæg fra ledelsen om emnerne ”Talent” og ”Årsplanerne”

Opfølgning: De fremtidige pædagogiske møder vil ligeledes omhandle tværfaglighed, årsplaner og teamsamarbejde.

Jesper Snitgaard afholdt workshop med emnet ”konflikthåndtering” for SFO og Klub personalet.

Coach Gitte Horndrup afholdt workshop med administrationen.

 

AKT og inklusion

Skolen har ansat en AKT vejleder, som støtter og følger elever med særlige behov og mistrivsel.

Der følges op og samarbejdes med KPR’s trivselsgruppe, PPR, SSP og ledelsen.

 

Evalueringsform

Månedsrapport

Hver anden måned modtager forældre og elev en månedsrapport fra hver faglærer.

Det er en evaluering af elevens faglige og sociale kompetencer.   

Månedsrapporten udvides for 8. klasse i oktober og april måned og vil indeholde vurderinger fra alle skolefag af de forskellige aspekter af uddannelsesparathed hos den enkelte elev. Denne udvidet månedsrapport indgår i samarbejdet med UUV-vejleder Rikke Gram.

 

Forældrekonsultation hver måned

Forældresamarbejde og undervisningens tilrettelæggelse er løbende og efter behov oppe til dialog. Hver måned kan forældre melde sig til en konsultation i alle fag. Læreren kan ligeledes indkalde forældre til konsultation.

Til konsultationen er det muligt at få udtalt, hvad den enkelte er god til, og hvad der skal arbejdes med samt hvordan undervisningen tilrettelægges for at tilgodese elevers læring.

 

Terminsprøve, standpunktsbedømmelse og karakterer

Fra 3. klasse giver vi eleverne standpunktskarakter i form af en udtalelse 3 gange på skoleåret

Fra 6. klasse giver vi eleverne karakter efter karakterskalaen 3 gange på skoleåret

Fra 5 til 8. klasse har vi skriftlige årsprøver i dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk

Fra 6. til 8. klasse har vi mundtlige årsprøver i udvalgte fag.

8. og 9. klasse har vi terminsprøve i dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk i november måned

Ledelsen diskuterer løbende pensum med faggrupperne og har vedtaget at følge Fælles Mål

Læseplaner for undervisning udover Fælles Mål fremgår af skolens hjemmeside.

 

Kommende evaluering
Næste evaluering kommer til juni 2019

 

Ledelsen på Køge Private Realskole